Θυγατρικές Εταιρείες

 

DELTA DOMESTIC APPLIANCES Α.Ε.

Έτος 2016

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016

 

ASP APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E

Έτος 2016

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016

Έτος 2015

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Έτος 2014

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014

Έτος 2013
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

Έτος 2012
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012

Έτος 2011
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011

Έτος 2010
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

 

SSM A.E. (πρώην ΑΦΟΙ ΒΑΣ.ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ - SINGER)

Έτος 2016

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016

Έτος 2015

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015

Έτος 2014

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014

Έτος 2013

OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

Έτος 2012

OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012

Έτος 2011

OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011

Έτος 2010

OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

Έτος 2009

OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009

Έτος 2008

OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2008

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2008

Έτος 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ 2007

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡ/ΡΙΕΣ 2007

 

CAPO DI CORFU Α.Ε

Έτος 2013
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

Έτος 2012
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012

Έτος 2011
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011

Έτος 2010
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

 

SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

Έτος 2011

 
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011

Έτος 2010
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

 

DELTA HOTELIA

Έτος 2011
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011

Έτος 2010
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010
 

Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε

Έτος 2010
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

 

Ε.ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ Α.Ε.Ε.Η.Σ

Έτος 2009
OIKONOMIKEΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009