Από   
Έχετε φτάσει το μέγιστο αριθμό προϊόντων σε αυτή την κατηγορία
Αφαίρεση
placeholder
Σύγκριση μοντέλων

 

1.Εισαγωγή

Οι σχέσεις της Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «Εταιρεία») και των εταιρειών του Ομίλου Quest (εφεξής «Εταιρείες του Ομίλου») με τρίτους συναλλασσόμενους, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων με την Εταιρεία και τις Εταιρείες του Ομίλου, διέπονται από το πλαίσιο των σταθερών αρχών και αξιών του Ομίλου. Η τήρηση του πλαισίου αρχών και αξιών και η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι Εταιρείες του Ομίλου ακολουθούν καλές επιχειρηματικές πρακτικές βασισμένες στην διαφάνεια, την ακεραιότητα και την αξιοπιστία.

 

2. Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς (εφεξής «Κώδικας»), είναι ο προσδιορισμός των δεσμεύσεων και των κανόνων συμπεριφοράς της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου Quest ως προς τις αρχές και τους κανόνες που πρέπει να διέπουν κάθε τομέα δραστηριοποίησής τους, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας, των εργαζομένων και του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών. Ο παρών Κώδικας αποτελεί εργαλείο καθοδήγησης για την επίδειξη χρηστής επαγγελματικής συμπεριφοράς, ηθικής δεοντολογίας και ακεραιότητας.

 

3. Εμβέλεια - Συμμόρφωση με τον Κώδικα

Ο Κώδικας εφαρμόζεται από τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου Quest (εφεξής «Εμείς»). Επίσης, απαιτείται από τις συνεργαζόμενες εταιρείες και επαγγελματίες με την Εταιρεία και τις Εταιρείες του Ομίλου, και γενικότερα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να τηρούν κι εφαρμόζουν όμοια πρότυπα και κανόνες δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η ανώτερη Διοίκηση της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου καθώς και τα στελέχη στα οποία έχουν ανατεθεί διοικητικές θέσεις ευθύνης οφείλουν:

• να ενεργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς, • να μεριμνούν για την τήρηση του παρόντος Κώδικα από τους εργαζομένους και

• να δημιουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον όπου παράπονα, προβληματισμοί, σκέψεις και προτάσεις, εκφράζονται ελεύθερα.

Είναι προσωπική ευθύνη του καθενός εντός της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου να:

• παραμένει ενήμερος για τις απαιτήσεις του εν λόγω Κώδικα και να συμμετέχει στα σχετικά σεμινάρια και δράσεις για την επικοινωνία του, P02 ΕΚΔΟΣΗ 3 4 ΑΠΟ 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 01/05/2023

• πειθαρχεί με τις απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα και να μην παραβιάζει ή να παρακάμπτει τους κανονισμούς και τις αρχές του παρόντος Κώδικα για οποιοδήποτε λόγο, • αναφέρει πιθανές παραβιάσεις και προβληματισμούς για την εφαρμογή του Κώδικα (βλ. παρ.4.3.6) μέσω των καναλιών υποβολής αναφορών που ορίζει η Εταιρεία.

4. Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

4.1 Αρχές και Αξίες της Εταιρείας

4.1.1 Ανθρώπινα Δικαιώματα, διαφορετικότητα και σεβασμός

Η συμπεριφορά μας προς τους ανθρώπους μας διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της αξιοπρέπειας, του σεβασμού και της κατανόησης. Εφαρμόζουμε σε κάθε περίπτωση πιστά την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα όπως τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (βλ. σχετική Πολιτική). Απαιτούμε επίσης και από τους συνεργάτες σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα των λειτουργιών μας να επιδεικνύουν τις ίδιες αρχές. Αναγνωρίζουμε το σεβασμό στη διαφορετικότητα ως βασικό πυλώνα για τη διασφάλιση ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού εργασιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύουμε συμπεριφορές και ενέργειες κάθε μορφής διακρίσεων όπως ενδεικτικά λόγω φύλου, θρησκείας, φυλής, χρώματος, εθνικότητας, αναπηρίας, κοινωνικής τάξης, πολιτικών πεποιθήσεων, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, γενετήσιου προσανατολισμού ή οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών (βλ. σχετική Πολιτική). Επιδιώκουμε ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και απαγορεύουμε ρητά φαινόμενα λεκτικής ή σωματικής βίας και παρενοχλήσεις οποιασδήποτε μορφής όπως σεξουαλικής, ψυχολογικής και ηθικής (mobbing) ή καταστάσεις εκφοβισμού (bullying) κάθε είδους εντός του εργασιακού χώρου (βλ. σχετική Πολιτική).

4.1.2 Υγεία και Ασφάλεια

Δεσμευόμαστε για την εξασφάλιση ενός απολύτως ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας (βλ. σχετική Πολιτική). Λαμβάνουμε αυστηρά μέτρα πρόληψης πιθανών ατυχημάτων και τραυματισμών των εργαζομένων, κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους και ενθαρρύνουμε την άμεση αναφορά περιστατικών τραυματισμών ή άλλων μη ασφαλών συνθηκών στο χώρο εργασίας. Μεριμνούμε για την οργάνωση δράσεων αντιμετώπισης γενικών κινδύνων, με την παροχή εκπαιδεύσεων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

 

4.1.3 Περιβαλλοντική Ευθύνη

Μεριμνούμε για την προστασία του περιβάλλοντος και συμμορφωνόμαστε πλήρως με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, κανονιστικό ή άλλο διεθνές πλαίσιο (βλ. σχετική Πολιτική). Ενεργούμε με γνώμονα τον αποτελεσματικό και ουσιαστικό περιορισμό της περιβαλλοντικής επίπτωσης που επιφέρει η επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Η Διοίκηση του Ομίλου χρησιμοποιεί ως πλαίσιο αναφοράς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ ακολουθεί τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας.

4.1.4 Επιχειρηματική Ηθική και Κανονιστική Συμμόρφωση

Το υπεύθυνο επιχειρείν, η συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις ομιλικές και εταιρικές Πολιτικές και Διαδικασίες μας, αποτελούν απόλυτες αξίες, άρρηκτα συνυφασμένες με το επιχειρηματικό μοντέλο, την ιστορία, τη φήμη και την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε τους εταιρικούς μας στόχους. Δεσμευόμαστε για τη πλήρη συμμόρφωσή μας με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που θέτει το Ελληνικό Κράτος, με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθούμε πάντοτε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές υψηλής προστιθέμενης αξίας.

4.1.5 Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Στο μέτρο και στο βαθμό επιρροής μας, λαμβάνουμε μέτρα για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσα από τις συναλλαγές μας με τρίτους. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

• τη διενέργεια πληρωμών μόνο για επιχειρηματικούς σκοπούς,

• την επιβεβαίωση των στοιχείων ταυτότητας των συναλλασσόμενων, • την παρακολούθηση του έργου των τρίτων μερών (προμηθευτών, συμβούλων κτλ.) και την επαρκή εξέταση των συναλλαγών μας,

• την τήρηση των απαιτούμενων υποστηρικτικών στοιχείων και εγγράφων που επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των συναλλαγών μας. Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας και κάθε Εταιρείας του Ομίλου έχει την ευθύνη για την εποπτεία και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων με στόχο τον αποτελεσματικό περιορισμό της πιθανότητας νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, όπου το πλαίσιο έχει εφαρμογή.

4.1.6 Διατήρηση Ανεξαρτησίας από Πολιτικές Δράσεις

Απέχουμε από τη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και τη χρήση οποιασδήποτε μορφής πόρων και περιουσίας του Ομίλου για την ενίσχυση τέτοιων σκοπών. Δεν εμπλεκόμαστε σε πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα. Σεβόμαστε την ενεργό συμμετοχή των συναδέλφων μας σε πολιτικές διαδικασίες και σε θέματα δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, οποιαδήποτε συμμετοχή σε πολιτικές δραστηριότητες επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή προσωπικών πόρων και χρόνου και θα πρέπει να αποτυπώνει εμφανώς ότι είναι εντελώς ανεξάρτητη και μη σχετιζόμενη με την Εταιρεία ή και τις Εταιρείες του Ομίλου.

4.1.7 Προσωπικά Δεδομένα

Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα του προσωπικού της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου, καθώς και όσων συναλλάσσονται με αυτές, τα διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα, διαφάνεια, πάντοτε τηρώντας την απαιτούμενη σχετική νομοθεσία και διατηρώντας μόνο τα απαραίτητα για τη διενέργεια των εργασιών τους στο πλαίσιο της λειτουργίας τους.

4.2 Υποχρεώσεις Προς Τρίτους

4.2.1 Προσφορά και Αποδοχή δώρων

Δεν αποδεχόμαστε ή προσφέρουμε χρήματα ή οτιδήποτε αξίας, ως δώρα, με σκοπό την άντληση προσωπικών οφελών από τους συναλλασσόμενους με την Εταιρεία. Προσφορά δώρου: Δεν προσφέρουμε δώρο ή ωφέλημα σε τρίτους που υπερβαίνει τα όρια της συνήθους επαγγελματικής πρακτικής και ευγένειας (μέχρι περίπου 150 €). Διαφημιστικό υλικό μικρής αξίας που φέρει το λογότυπο της Εταιρείας καθώς και συμβολικά δώρα σε εορταστική περίοδο θεωρούνται επαγγελματική πρακτική. Δεν προσφέρουμε δώρο ή ωφέλημα οποιασδήποτε αξίας σε δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό όταν υφίστανται καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί ότι σκοπός μας είναι η επιρροή του προς όφελος της Εταιρείας ή των Εταιρειών του Ομίλου. Αποδοχή δώρου: Δεν αποδεχόμαστε διαφημιστικά δώρα ή άλλου είδους ωφελήματα (προσκλήσεις σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή σε οποιαδήποτε μορφής ψυχαγωγία, εκδρομές, αθλητικές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ.) από τρίτους, αν αυτά αποσκοπούν ή δίνεται η εντύπωση ότι αποσκοπούν να επηρεάσουν την κρίση μας ή μια απόφασή μας ή ότι δίδονται ως αντάλλαγμα για μια δράση μας ή την παράλειψη αυτής. Από κάθε εργαζόμενο προσωπικά, μπορεί να γίνονται αποδεκτά διαφημιστικά δώρα μικρής αξίας που φέρουν το λογότυπο εταιρείας καθώς και συμβολικά δώρα σε εορταστική περίοδο (θεωρούνται επαγγελματική πρακτική) και δώρα που προσφέρονται εντός των ορίων της συνήθους επαγγελματικής πρακτικής και ευγένειας, εφόσον η αξία τους δεν είναι μεγάλη (μέχρι περίπου 150 €).

Ειδικότερα για την αποδοχή διαφημιστικών δώρων μεγαλύτερης αξίας, ενημερώνεται ο προϊστάμενος και εφόσον κρίνει ότι υπερβαίνει την επαγγελματική πρακτική ενημερώνει τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τη Διοίκηση της Εταιρείας που επιλαμβάνονται του θέματος και αποφασίζουν την αποδοχή ή μη, ή εξετάζουν τη δυνατότητα μετατροπής τους σε πιστωτικό τιμολόγιο. Αποδέκτης δώρων που είναι αποτέλεσμα εφαρμογής πολιτικής κινήτρων από συνεργάτες για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (sales incentives) είναι η Εταιρεία ή οι Εταιρείες του Ομίλου κατόπιν σχετικής συμφωνίας, οι οποίες και ορίζουν τους σχετικούς κανόνες για τον επιμερισμό τέτοιων δώρων στο προσωπικό. Ενημερώνουμε τον προϊστάμενο μας για κάθε προσφορά ή αποδοχή ή αίτημα δώρου ή άλλων παροχών από τρίτους όταν αξιολογούμε την αξία αυτού ότι υπερβαίνει τη συνήθη επαγγελματική πρακτική.

4.2.2 Απάτη, Δωροδοκία και Διαφθορά

Η Εταιρεία διατηρεί υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και ακεραιότητας. Έχουμε μηδενική ανοχή στα θέματα απάτης, δωροδοκίας και διαφθοράς. Απάτη είναι κάθε πράξη ή παράλειψη, περιλαμβανομένης της ψευδούς δηλώσεως, η οποία σκοπίμως ή εξ αμελείας παραπλανά, ή επιχειρεί να παραπλανήσει, κάποιον προκειμένου να αποκτηθεί οικονομικό ή άλλο όφελος ή να παρακαμφθεί μια υποχρέωση. Απάτη μπορεί να διαπράξουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα και σε αυτήν μπορεί να συμμετέχουν εργαζόμενοι και/ή τρίτα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβοι κλπ). Δεν ανεχόμαστε καμίας μορφής απάτη και καμία πράξη ή παράλειψη που θα μπορούσε να μας εκθέσει σε κίνδυνο απάτης. Οφείλουμε να αναφέρουμε αμέσως όλα τα περιστατικά ενδεχόμενης απάτης ή καταστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον Όμιλο. Διαφθορά είναι η κατάχρηση ανατεθειμένης εξουσίας με σκοπό το προσωπικό όφελος. Πρακτική διαφθοράς αποτελεί η προσφορά, παροχή, αποδοχή ή επιδίωξη, άμεσα ή έμμεσα, οποιουδήποτε πράγματος αξίας, για την ανάρμοστη επιρροή των ενεργειών άλλου προσώπου. Δωροδοκία είναι μία μορφή διαφθοράς, και αφορά στην προσφορά, παροχή ή αποδοχή πράγματος αξίας με στόχο την παρακίνηση προσώπου να ενεργήσει ή την ανταμοιβή προσώπου επειδή ενήργησε κατά παράβαση των νομίμων καθηκόντων του. Απαγορεύεται ρητά από κάθε εργαζόμενο η προσφορά ή η υπόσχεση οποιουδήποτε ωφελήματος σε πρόσωπο ή φορέα, ιδιωτικού ή/και δημόσιου τομέα με σκοπό την εξασφάλιση επιχειρηματικού ή προσωπικού πλεονεκτήματος ή ευνοϊκής μεταχείρισης σε αγορές, πωλήσεις και προωθήσεις υποθέσεων της Εταιρείας ή των Εταιρειών του Ομίλου. Ενημερώνουμε αμελλητί τον άμεσα Προϊστάμενό ή/και τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε περίπτωση που μας ζητηθεί οποιοδήποτε αντάλλαγμα από τρίτους για υποθέσεις της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου. Η διάπραξη αδικήματος απάτης, δωροδοκίας και κάθε μορφής διαφθοράς από το προσωπικό της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου δύναται να τιμωρηθεί με αστικές, ποινικές ή και πειθαρχικές κυρώσεις όπως προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο και οι εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου.

4.2.3 Χορηγίες και Δωρεές

Παρέχουμε δωρεές και χορηγίες σε οργανισμούς, σωματεία, ιδρύματα ή διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τη στήριξη της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας, της επιστήμης ή άλλων συναφών δράσεων με κοινωφελή σκοπό. Οι δωρεές μας δεν θα πρέπει να δίνουν την εντύπωση ότι αποσκοπούν στη διασφάλιση εμπορικών πλεονεκτημάτων. Επίσης, παρέχουμε δωρεές ή χορηγίες και σε φυσικά πρόσωπα (πχ. υποτροφίες σε φοιτητές, χορηγίες σε μαθητές, κ.ά.) πάντοτε με διαφάνεια και σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία ή πολιτική/ οδηγία της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου. Κάθε δωρεά μας διέπεται από πλήρη διαφάνεια και τήρηση της νομιμότητας και της ηθικής. Προς τούτο τηρούνται πλήρη αρχεία τεκμηρίωσης και διαχείρισης, ενώ τηρούνται πλήρως ενημερωμένα αρχεία έγκρισης από τη Διοίκηση, τεκμηρίωσης και διαχείρισης κάθε δωρεάς ή χορηγίας.

4.2.4 Σχέσεις με Πελάτες και Προμηθευτές

Οι σχέσεις μας με τους πελάτες και τους προμηθευτές διέπονται από εμπιστοσύνη, αμοιβαίο σεβασμό και ακεραιότητα, επιδιώκοντας μακρά συνεργασία και αμοιβαία ικανοποίηση των εκατέρωθεν συμφερόντων. Κάθε συναλλαγή με πελάτη και προμηθευτή πραγματοποιείται δίκαια, υπεύθυνα και με πλήρη διαφάνεια χωρίς καμία πρόθεση εξαπάτησης ή εκμετάλλευσης αυτού και σύμφωνα με τις Πολιτικές και Διαδικασίες της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου. Λαμβάνουμε μέτρα ώστε οι εθνικές και διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές μας να είναι σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς εμπορίου και τους εκάστοτε εν ισχύ περιορισμούς που επιβάλλονται από διεθνείς ή εθνικές αρχές (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκή Ένωση) σε χώρες, οντότητες (εταιρείες, οργανισμούς κλπ.) και πρόσωπα. 4.2.5 Συνεργασία με Εποπτικές Αρχές Αρμόδια στελέχη μας απαντούν σε αιτήματα και έρευνες που δύνανται να προκύψουν από τις Εποπτικές Αρχές. Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα ανωτέρω αιτήματα πραγματοποιείται εγκαίρως και πάντοτε από τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των Εταιρειών του Ομίλου, ενώ όλες οι πληροφορίες προς τις εν λόγω αρχές διακρίνονται από απόλυτη διαφάνεια και ακρίβεια. 

4.2.6 Τήρηση αρχείων οικονομικών πράξεων

Τηρούμε αναλυτικά και ακριβή στοιχεία για το σύνολο των οικονομικών μας πράξεων (εισπράξεων, πληρωμών, δωρεών, χορηγιών, κλπ), με πλήρη και σχετική αιτιολόγηση και τεκμηρίωση με βασικό σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας στις δοσοληψίες που πραγματοποιούνται από και προς την κάθε Εταιρεία. Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου ώστε οι συναλλαγές και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας να λογιστικοποιούνται και καταγράφονται ορθά και πλήρως με βάση τις ισχύουσες αρχές λογιστικής και την κείμενη νομοθεσία. Κάθε αναφορά, έκθεση ή και αρχείο που δημιουργείται και χρησιμοποιείται εσωτερικά για τη λήψη αποφάσεων ή δημοσιεύεται προς ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού, καθώς και των αρμόδιων Αρχών αποτυπώνει την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου.

4.2.7 Δίκαιο Ανταγωνισμού

Λειτουργούμε και αναπτύσσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα σύμφωνα πάντοτε με το σύνολο των κανόνων του εν ισχύ δικαίου ανταγωνισμού και τις Πολιτικές της Εταιρείας. Βασίζουμε την εξασφάλιση της ανταγωνιστικής μας θέσης αποκλειστικά σε παράγοντες που σχετίζονται με την καινοτομία, την αξιοπιστία και την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών και δεν επιδιώκουμε την απόκτηση πλεονεκτήματος μέσω αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών ή παράνομων ενεργειών. Δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές όπως συμφωνία τιμών με ανταγωνιστές, δεν ανταλλάσσουμε εμπιστευτικές πληροφορίες με ανταγωνιστές, δεν συμφωνούμε μερίδια αγορών/ πελάτες με ανταγωνιστές και δεν εκμεταλλευόμαστε την ισχυρή θέση μας στις αγορές που λειτουργούμε.

4.3 Υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις Εργαζομένων

4.3.1 Σύγκρουση Συμφερόντων

Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση πίστης προς την Εταιρεία. Οι εργαζόμενοι των Εταιρειών του Ομίλου οφείλουν να αποφεύγουν καταστάσεις κατά τις οποίες τα προσωπικά τους συμφέροντα έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις τους για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας ή του Ομίλου και να μη προβαίνουν είτε για δικό τους λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτου σε οποιαδήποτε ανταγωνιστική δραστηριότητα. Δυνητικές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων είναι πιθανό να προκύψουν κατά την λήψη αποφάσεων για λογαριασμό της Εταιρείας (π.χ. επιλογή συνεργατών, προσλήψεις, προμήθειες). Επίσης δύνανται να προκύψουν κατά τη σύναψη σχέσεων ή συναλλαγών των εργαζομένων εκτός της Εταιρείας (π.χ. άλλες επαγγελματικές σχέσεις , σχέσεις με δημόσιες Αρχές, προσωπικές συναλλαγές με πελάτες ή προμηθευτές της Εταιρείας, χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών). Οι ως άνω δυνητικές ή πραγματικές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων γνωστοποιούνται από κάθε εργαζόμενο εγκαίρως στον Προϊστάμενό του και στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης ώστε να λαμβάνονται επαρκή μέτρα για τη διαχείριση ή την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων. Ειδικές προβλέψεις και υποχρεώσεις ισχύουν για τα μέλη ΔΣ (βλ. σχετική Διαδικασία).

4.3.2 Προστασία Δεδομένων και Εμπιστευτικότητα

Οι ηθικές αρχές της Εταιρείας και του Ομίλου επιβάλλουν την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας ευαίσθητων πληροφοριών (όπως οικονομικά στοιχεία, εμπορικές στρατηγικές, επενδυτικά στοιχεία, κλπ.), που αφορούν την Εταιρεία και τις Εταιρείες του Ομίλου και τα συναλλασσόμενα με τον Όμιλο μέρη. Οι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των ανωτέρω πληροφοριών και να μην προβαίνουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους σε πράξεις που δύνανται να οδηγήσουν σε αποκάλυψη σημαντικών και εμπιστευτικών εταιρικών στοιχείων/πληροφοριών/δεδομένων. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια, να προστατεύουν κάθε προνομιακή πληροφορία που έχουν στην κατοχή τους και να κάνουν χρήση αυτής μόνο για σκοπούς για τους οποίους είναι εξουσιοδοτημένοι είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης εργασίας τους χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Εφαρμόζουμε μηχανισμούς για την προστασία και την ορθή ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού σε σχέση με πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή αξία της Εταιρείας και προβαίνουμε εγκαίρως στις απαιτούμενες δημοσιοποιήσεις. Κάθε πρόσωπο (εργαζόμενος ή τρίτος) που λαμβάνει γνώση των ανωτέρω πληροφοριών απαγορεύεται να τις χρησιμοποιεί για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών σε μετοχές της Εταιρείας. Επίσης, απαγορεύεται να ανακοινώσει προνομιακές πληροφορίες σε τρίτους εκτός Εταιρείας (βλ. σχετική Διαδικασία).

4.3.3 Περιουσιακά Στοιχεία και Εγκαταστάσεις

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε με τον κατάλληλο τρόπο και μόνο για τους προβλεπόμενους επιχειρηματικούς σκοπούς. Αποτελεί υποχρέωση για κάθε εργαζόμενο να προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου και να αναφέρει άμεσα κλοπή, απώλεια ή οποιαδήποτε μορφής δολιοφθορά περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας διαπιστώσει. 

4.3.4 Πνευματική Ιδιοκτησία (Intellectual property)

Προϊόντα ή υπηρεσίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο δραστηριοποίησης της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτών και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και Εταιρειών του Ομίλου βάσει του αντικειμένου τους. Για το σκοπό αυτό, οι εργαζόμενοι οφείλουν: ▪ να προστατεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ιδέες ή τις ευρεσιτεχνίες («πατέντες») που αναπτύσσουν οι Εταιρείες του Ομίλου, ▪ να μην διαθέτουν ή παρέχουν – πέραν των σχετικών αρμοδιοτήτων τους ως εργαζομένων της Εταιρείας ή των Εταιρειών του Ομίλου για ίδιον όφελος - προϊόν ή υπηρεσία σε τρίτο. Στόχος είναι η διατήρηση της ισχυρής θέσης της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου στο χώρο δραστηριοποίησης τους, καθώς και, μεταξύ άλλων, η αποφυγή τυχόν καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

4.3.5 Διαδικτυακή Συμπεριφορά και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνετά και προσεκτικά με σκοπό την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας εταιρικών ζητημάτων, καθώς και την προστασία της προσωπικής τους φήμης και της φήμης της Εταιρείας. Επίσης, οι εργαζόμενοι δεν προβαίνουν σε ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με την Εταιρεία ή τις Εταιρείες του Ομίλου και ειδικότερα σχετικά με θέματα εμπιστευτικών πληροφοριών ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας. Παράλληλα, καθίσταται υποχρεωτική από το σύνολο του προσωπικού η ένδειξη σεβασμού στην ιδιωτική ζωή των συναδέλφων, καθώς και των εξωτερικών συνεργατών ή και τρίτων με τους οποίους συνεργαζόμαστε/συναλλασσόμαστε.

4.3.6 Αναφορά/Καταγγελία περιστατικών παραβίασης του Κώδικα και προστασία καταγγέλλοντος

Οι εργαζόμενοι των Εταιρειών του Ομίλου ή τρίτοι (λ.χ. πελάτες, προμηθευτές) οφείλουν να αναφέρουν οποιοδήποτε περιστατικό εντοπίσουν και κρίνουν ότι αντίκειται στον παρόντα Κώδικα στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης ή στο ορισμένο πρόσωπο αναφοράς, όπως ορίζεται στην Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών-Καταγγελιών Ομίλου. Η Εταιρεία και οι εταιρείες του Ομίλου διασφαλίζουν ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας για τους εργαζομένους ή τρίτους και με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνει την υποβολή αναφορών «καλή τη πίστει». Οι αναφορές/καταγγελίες πρέπει να γίνονται «καλή τη πίστη». Η Εταιρεία και οι εταιρείες του Ομίλου δεσμεύονται να προστατεύσουν τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι καλόπιστα υπέβαλαν αναφορά/καταγγελία, χωρίς να κάνουν κατάχρηση του μηχανισμού διαχείρισης καταγγελιών, ή συμμετείχαν στην έρευνα για τη διαπίστωση ενδεχόμενης παραβίασης, από: (α) τυχόν πράξεις αντιποίνων (μείωση μισθού ή αργία, αλλαγή σε ωράριο εργασίας, παραγκωνισμό σε θέματα εργασίας, μετάθεση, αλλαγή αντικειμένου εργασίας, λήξη συνεργασίας κτλ.), (β) κάθε άλλου είδους διάκριση ή οποιουδήποτε είδους δυσμενή μεταχείριση. Σε κάθε περίπτωση, ο καταγγέλλων ενθαρρύνεται να κοινοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία είναι γνωστή σε αυτόν (όπως επαρκείς λεπτομέρειες για το συμβάν και το άτομο (ή τα άτομα) που εμπλέκεται ή είναι παρόν και τεκμηρίωση που θα μπορούσε να επαληθεύσει αποτελεσματικά την εγκυρότητα του συμβάντος που καταγγέλθηκε) προκειμένου να διευκολύνει την έρευνα. Η Εταιρεία και οι εταιρείες του Ομίλου διατηρούν το δικαίωμα να λάβουν οποιοδήποτε μέτρο κρίνουν πρόσφορο ή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία εναντίον στελέχους, εργαζομένου ή τρίτου όταν αποδειχθεί πως συνειδητά και εσκεμμένα δυσφήμησε ή παρείχε ψευδείς πληροφορίες στην Εταιρεία ή σε τρίτους, για την παραβίαση των παραπάνω. Οι αναφορές/καταγγελίες αντιμετωπίζονται με σεβασμό στις γενικές και ειδικές αρχές και αξίες όπως, ιδίως, του σεβασμού της προσωπικότητας, της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας, της ευπρέπειας, της εντιμότητας και της επαγγελματικής ευσυνειδησίας. Η διαχείριση τυχόν παραβιάσεων του Κώδικα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών Ομίλου.

4.3.7 Τήρηση και συμμόρφωση με τον Κώδικα

Είναι ευθύνη όλων των εργαζομένων της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου να διαβάζουν και να κατανοούν τον Κώδικα, να ζητούν καθοδήγηση, όταν απαιτείται και να συμμορφώνονται με το πνεύμα του. Δεν πρέπει να επιδεικνύουν συμπεριφορές που θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη του Ομίλου. Υποχρεούνται να διαφυλάττουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες, να προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου και να αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Οι συναλλαγές με όλες τις δημόσιες αρχές, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους επενδυτές θα πρέπει να είναι ακέραιες και να βασίζονται στην ειλικρίνεια και την εντιμότητα. Οι εργαζόμενοι που στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους συναλλάσσονται με προμηθευτές και πελάτες οφείλουν να θέτουν υπόψη αυτών, τον Κώδικα και να τους υποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους στους κανόνες αυτού, αν απαιτείται. 

5 Ισχύς του Κώδικα

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς εγκρίνεται από τα οικεία Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και των Εταιριών του Ομίλου και αποτελεί ευθύνη εκάστης Εταιρίας, να διασφαλίζει ότι, οι αρχές που ενσωματώνονται σε αυτόν τον Κώδικα, κοινοποιούνται, γίνονται κατανοητές και τηρούνται από όλους τους εργαζομένους. 6 Έλεγχος Εφαρμογής Ο Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου αξιολογεί τακτικά την επάρκεια του παρόντος Κώδικα και καθοδηγεί τη Διοίκηση της Εταιρείας για την αποτελεσματική εφαρμογή του στον Όμιλο. Οι Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου καθοδηγούν τη Διοίκηση και τους εργαζομένους για την αποτελεσματική εφαρμογή του.

7 Αρχείο Αλλαγών

Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή

1           17/07/2021    Αρχική έκδοση Κώδικα

2           27/01/2022    Τροποποίηση των παραγράφων 4.2.2., 4.3.6., προσθήκη παρ.4.3.7. και 5.

3           01/05/2023    Τροποποίηση της παραγράφου 4.3.6 λόγω κατάρτισης της Πολιτικής Διαχείριση Αναφορών -   Καταγγελιών και σχετικής εναρμόνισης των εταιρικών εγγράφων.


Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς

Top