Από   
Έχετε φτάσει το μέγιστο αριθμό προϊόντων σε αυτή την κατηγορία
Αφαίρεση
placeholder
Σύγκριση μοντέλων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε» η προστασία των προσωπικών δεδομένων γενικά και ειδικότερα των πελατών & συνεργατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για τον λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από τυχόν απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

Τι είναι ο GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε» (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), με έδρα την Αθήνα, Κανακίδη και Κοσμερίδη 1, Καλλιθέα, , Τ.Κ. 17676, με ΑΦΜ 094190859 και αριθμό ΓΕΜΗ 1521501000, email: info@gedsa.gr τηλ: 210 5386400., website: www.gedsa.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και ενεργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών & συνεργατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Πως να επικοινωνείτε μαζί μας

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@gedsa.gr

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε, είναι δε τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας. Σημειώνουμε ότι τα δεδομένα σχετικά με την ταυτοποίησή σας, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι απολύτως απαραίτητα και αναγκαία για οποιαδήποτε συναλλαγή ή συμβατική σχέση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, σας ενημερώνουμε ότι οφείλετε να γνωστοποιείτε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάθε μεταβολή των δεδομένων σας χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε αίτημά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για επικαιροποίησή τους.

Ανάλογα με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας που χρησιμοποιείτε, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

Φόρμα Επικοινωνίας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας & email. Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας συμπληρώνοντας το πλήρες όνομα, το τηλέφωνο, το email σας. Αυτά τα δεδομένα θα τα χρησιμοποιήσουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που μας το ζητήσετε.
Στοιχεία βιογραφικού σημειώματος: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email, θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, πληροφορίες βιογραφικού σημειώματος, καθώς και σημειώσεις παρατηρήσεις που θα καταχωρήσετε, στην περίπτωση κατά την οποία εκδηλώνετε ενδιαφέρον για μια θέση στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Για την καταγραφή της τηλεφωνικής επικοινωνίας:

Κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα προβαίνουμε σε καταγραφή των τηλεφωνικών μας συνομιλιών. Θα ενημερώνεστε εκ των προτέρων ότι η τηλεφωνική συνδιάλεξη θα καταγραφεί με ηχογραφημένο μήνυμα πριν από την έναρξη της συνδιάλεξης. Επιπρόσθετα, εφόσον απαιτηθεί για την περαιτέρω διαχείριση του τηλεφωνικού σας αιτήματος, καταγράφουμε και λοιπές προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε κατά την αλληλεπίδραση ή/και επικοινωνία σας μαζί μας (ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση εξυπηρέτησης).

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV): Δεδομένα εικόνας

Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω εργαλείων όπως τα cookies και με χρήση του τοπικού χώρου αποθήκευσης, όπως τεχνικά ζητήματα σφαλμάτων και ασφάλειας της πλοήγησης και των συναλλαγών, τη διεύθυνση IP, τον τύπο και τον κατασκευαστή της συσκευής σου, τον τύπο του browser, τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος αναγνωριστικά διαφήμισης, καθώς και άλλες στατιστικές πληροφορίες.

Ποιοι είναι οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και οι αντίστοιχες νομικές βάσεις;

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά της αρχές της νομιμότητας, της αντικειμενικότητα και διαφάνειας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών της δεδομένων ανά σκοπό επεξεργασίας μπορεί να είναι:
(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό.

(β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης πατήστε στην ειδική ενημέρωση για την χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στο https://www.gedsa.gr/el/Dilosi-Aporritou-CCTV καθώς επίσης και ειδικά λογισμικά ασφαλείας που στόχο έχουν τον εντοπισμό και αποτροπή κακόβουλων ενεργειών: συγκεκριμένα κατά την επίσκεψη σας στους φυσικούς χώρους της ETAIΡΕΙΑΣ αλλά και στις ηλεκτρονικές μας σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες θέσης, οι συσκευές των χρηστών κ.ο.κ, ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας.

(γ) η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως η κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς.

(δ) η διαχείριση οποιασδήποτε γενικότερης επικοινωνίας λαμβάνουμε από εσάς, ώστε να απαντάμε στα σχόλια και τα ερωτήματά σας, στο πλαίσιο των εννόμων συμφερόντων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Επιτρέπεται σε ανήλικους και παιδιά να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας;

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω αυτού του ιστότοπου δεν προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της για αγορά από παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών. Ο υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται από αυτόν τον ιστότοπο απευθύνονται σε επιτηδευματίες και επιχειρήσεις.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και την αξιολόγηση των προϊόντων μας.
Επίσης, για τους σκοπούς υλοποίησης μιας σύμβασης, τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε επιχειρήσεις συνεργατών (εταίροι, πελάτες, υπεργολάβοι, προμηθευτές) στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης ή όταν αυτοί απαιτείται να σας παράσχουν υπηρεσίες υποστήριξης όπως για παράδειγμα στους αρμόδιους συνεργάτες Service.
Επίσης όταν αυτό απαιτείται διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας με τις αρμόδιες αρχές, τους φορείς επιβολής του νόμου, τις κρατικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη, όπου ο νόμος το επιτρέπει, με σκοπό την πρόληψη ή την ανίχνευση εγκληματικών πράξεων, κλπ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεργάζεται επίσης με εξωτερικό τηλεφωνικό κέντρο (call center), στο οποίο αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Επιπρόσθετα διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους -εξωτερικούς συνεργάτες, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων εφόσον κριθεί αναγκαία η συνδρομή τους για τη διαχείριση υποθέσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε όλες άνω περιπτώσεις η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο.

Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει εξασφαλίσει ότι εκείνοι που επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, έτσι ώστε η επεξεργασία αυτή να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων σας.

Τέλος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση της σύμβασής σας, ανάλογα με την περίπτωση, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτή, καθώς και τις σχετικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με και εμπιστευτικότητα, καθώς οι εργαζόμενοι που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο γνώσης για να τα προστατεύσουν και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή έχουν δεσμευτεί με κατάλληλη κανονιστική υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Όταν η επεξεργασία αφορά σε τήρηση αρχείου βιογραφικών για αξιοποίηση σε τυχόν μελλοντική θέση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα της καταγραφής κλήσεων τηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σε ειδικές περιπτώσεις απόδειξης συναλλαγών που α) υπάρξει δικαστική διένεξη για την διευθέτηση εκκρεμούς διαφοράς ή σχετική απόφαση Δικαστικών ή Ανεξάρτητων Αρχών ή β)όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμου, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δε χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας σας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: info@gedsa.gr. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, ακολουθώντας (κάνοντας click) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link), που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@gedsa.gr. Στις ως άνω περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ενημέρωση για την Πολιτική Cookies

Στον ιστότοπο χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποια cookies χρησιμοποιούμε και την Πολιτική των Cookies εδώ.

Πολιτική cookies

Η ιστοσελίδα μας αποδέχεται την λειτουργία των παρακάτω κατηγοριών cookies προς εκπλήρωση των αναφερόμενων σκοπών.

Λειτουργικά cookies: Τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απολύτως απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα εν λόγω αρχεία είναι προσωρινά και διαγράφονται με τον τερματισμό του προγράμματος περιήγησης. Μόλις επισκεφτείτε εκ νέου την ιστοσελίδα μας, αυτή δεν θα σας αναγνωρίσει.

Cookies προτίμησης: Τα cookies αυτής της κατηγορίας εντοπίζουν και θυμούνται τις προτιμήσεις των επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ενισχύουν τη χρηστικότητα της ιστοσελίδας και αποθηκεύονται για ένα μήνα.

Cookies εκτέλεσης: Τα cookies αυτής της κατηγορίας εντοπίζουν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας κατά την περιήγησή τους σε αυτή. Οι πληροφορίες που λαμβάνουν είναι ανώνυμες και μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας με απώτερο σκοπό να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας. Cookies διαφήμισης: Τα cookies αυτής της κατηγορίας προωθούν τη διαφήμιση των προϊόντων μας και δημιουργούν προσωποποιημένες διαφημίσεις για τους επισκέπτες της σελίδας μας.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.
Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.
Τελευταία 10/05/2024
Top