Από   
Έχετε φτάσει το μέγιστο αριθμό προϊόντων σε αυτή την κατηγορία
Αφαίρεση
placeholder
Σύγκριση μοντέλων

Η Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε εταιρία του ομίλου Quest, δεσμεύεται να καλλιεργεί ένα επιχειρηματικό πνεύμα διαφάνειας και υπευθυνότητας. Ως εκ τούτου, απαιτεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο επαγγελματικής και ηθικής συμπεριφοράς από όλους τους εργαζομένους και τους επιχειρηματικούς εταίρους της. Προκειμένου να εδραιωθεί η αποτροπή αδικημάτων, ανήθικων και παραβατικών συμπεριφορών/πράξεων, επιθυμούμε να βεβαιωθούμε ότι εάν εργαζόμενός μας ή τρίτος έχει υποψία σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα αναφορικά με τη λειτουργία της Εταιρείας μας, έχει το βήμα να το αναφέρει, διατηρώντας την ανωνυμία αν το επιθυμεί.


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


Οι αναφορές μπορεί να υποβάλλονται επώνυμα ή ανώνυμα.


Ωστόσο, ενθαρρύνεται η υποβολή επώνυμων καταγγελιών καθώς διευκολύνουν τη διεξαγωγή της απαραίτητης έρευνας και την λήψη των απαιτούμενων μέτρων.


Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά που αφορούν παραβίαση των εταιρικών Πολιτικών/Διαδικασιών καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας (λ.χ. απάτη, διαφθορά, κλοπή, υπεξαίρεση, μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς της εταιρείας Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε, περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων (data breaches) ή/και ασφάλειας πληροφοριών (security incidents) και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη μπορεί να επιφέρει ηθική ή υλική ζημία στη Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κανάλια επικοινωνίας:Οι εργαζόμενοί μας ή τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη της Εταιρείας, θα θέλαμε να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

1. Ενθαρρύνονται να γνωστοποιούν ελεύθερα εάν υπέπεσε στην αντίληψή τους κάποια δραστηριότητα που αποκλίνει από τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς και μπορεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας.

2. Τέτοιες αναφορές συμβάλλουν καθοριστικά στην αποφυγή ή στον μετριασμό πιθανού αρνητικού αντικτύπου στην Εταιρεία, ενώ παράλληλα στηρίζεται η κουλτούρα της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της ακεραιότητας.

3. Η επώνυμη αναφορά μιας παραβίασης είναι περισσότερο αξιόπιστη, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον αναφέροντα (εργαζόμενο ή τρίτο) για την παροχή διευκρινίσεων και συμπληρωματικών στοιχείων κατά τη διαδικασία ελέγχου της αναφοράς.

4. Η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει ότι δεν θα αναληφθεί καμία ενέργεια εναντίον οποιουδήποτε εργαζομένου που αναφέρει, καλή τη πίστη, οποιαδήποτε πραγματική ή υποτιθέμενη παραβατική συμπεριφορά/πράξη.

5. Η διαδικασία των αναφορών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για απερίσκεπτες κατηγορίες ή προσωπικά παράπονα. Για την αποτροπή κακόβουλων ή αβάσιμων αναφορών, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις στους αναφέροντες οι οποίοι ενήργησαν με κακή πίστη, όπως και να διενεργηθούν νομικές πράξεις για συκοφαντική δυσφήμιση.


Σύνοψη της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών-Καταγγελιών θα βρείτε εδώ


Για να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Ειδική Δήλωση Απορρήτου Υποβολής Αναφορών την οποία θα βρείτε εδώ

Top